(CASES OF COVID-19 IN THE WORLD AND NEPAL) नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस

Powered by covid19.jamin.com.np  

नेपाल

जम्मा परीक्षण

संक्रमित

मृत्यु

आइसोलेसन

निको

विश्व

जम्मा संक्रमित

कूल मृत्यु

निको भएको

EMBADE THIS CODE TO YOUR WEBSITE

OTHER DETAILS ALL OVER THE WORLD

आजको केश

मृत्यु (आज)

गम्भीर केश

बाँकी केश

प्रभावित देश

विश्वभरको कोरोना अपडेट

COUNTRY CONFIRMED RECOVERED DEATH

कोभिड-१९ समाचार

ताजा समाचारको लागी

IF YOU WANT TO LINK YOUR WEB PORTAL PLEASE MAIL AT jamin204@gmail.com